Les Unitats Organitzatives

Al crear un domini, el sistema crea una sèrie de contenidors predefinits, i l’administrador pot, i hauria de, crear una estructura jeràrquica que faciliti l'administració. Així es deuria crear una estructura de contenidors, anomenada Unitats Organitzatives, que s'adapti a l'entorn de treball i administració.


Les Unitats Organitzatives són contenidors, és a dir, que poden contenir altres objectes, com ara altres Unitats Organitzatives, comptes d'Usuari i de Computadora, grups, carpetes compartides i impressores. El concepte de contenidor és diferent del de grup, ja que aquest últim en realitat no és un contenidor. Un grup conté referències (punters) a l'objecte que conté. En canvi un contenidor realment ho conté. Si esborrem una Unitat Organitzativa també esborrem tot el que conté.


Les unitats organitzatives (OU, Organizational Unit) són molt similars als dominis en el fet que tenen contenidors per a objectes de xarxa tals com comptes d'usuaris i recursos. No obstant això, a diferència dels dominis, no marquen un límit de seguretat i no requereixen controladors de domini.


Les OU d'Active Directory proporcionen una forma excel·lent de proporcionar organització en un domini sense la necessitat de directives de seguretat i controladors de domini addicionals. També es poden convertir fàcilment en dominis i els dominis poden convertir-se fàcilment en UO, el que els fa flexibles.

Les unitats organitzatives permeten delegar la funció d'administració d'un conjunt d'usuaris i grups en altres membres del domini, així com establir directives de seguretat i drets, específics per als usuaris i grups que conté.


Creació de UO’s:


1 Obrir Usuaris i equips d'Active Directory des del menú Eines administratives. Botó de la dreta del Mouse sobri el nom de l'equip Nou/Unitat Organitzativa. Operacions en una UO:


1 Creació d'objectes: (seran administrats per l'administrador de l’UO, s'aplicaran sobre ells les directives de seguretat i grup específiques de l’UO) En el menú contextual de l’UO (botó dret del Mouse) Nou.


- Usuaris.

- Grups.

- Altres Unitats Organitzatives.

- Recursos compartits,...


         2 Delegació del control: Permet delegar l'administració dels recursos continguts en l’UO a altre usuari. Opció Delegar control... del menú contextual de l’UO.
                   Es podran seleccionar les operacions d'administració que podrà realitzar el nou usuari sobre el qual recaigui el control de l’UO.


Darrera modificació: dissabte, 20 juny 2015, 22:43